Institucionet

Klubi Dëshira bashkëpunon me një mori institucionesh dhe organizatash brenda Kosovës për të ofruar shërbimet më cilësore për grupet me të cilat ne punojmë. Ne sigurohemi që të gjitha aktivitetet dhe shërbimet tona të jenë në përputhje me planet strategjike në nivel vendi dhe jemi të hapur ndaj çdo bashkëpunimi, mundësie financimi apo zhvillimi profesional të përfituesëve dhe stafit tonë nga institucionet, organizatat apo partnerët e ndryshëm. 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve të Republikës së Kosovës tashmë ka në përgjegjësi kompetencat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ndër përgjegjësitë e kësaj Ministrie e cila gjithashtu mbulon Divizionin për Aftësinë e Kufizuar…

adresa

Ndërtesa e Qeverisë, Sheshi “Nëna Terezë”, 10000 Prishtinë, Kosovë

Email

info.mf@rks-gov.net

telefoni

038 200 34 008

Komuna e Prishtinës

Drejtoria e Mirëqenies Sociale në kuadër të Komunës së Prishtinës, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe mbështetur në udhëzimet strategjike dhe politike të Kryetarit të Komunës, në kuadër të fushë veprimtarisë së saj ushtron dhe është përgjegjëse për ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve specifike për të arritur objektivat e shërbimeve sociale të Komunës së Prishtinës.

adresa

Rr. “UÇK” Nr.2, 10000 Prishtinë, Kosovë

Email

adelina.sahiti@rks-gov.net

telefoni

038 230 900

Qendra e Shëndetit Mendor

Shërbimet dhe aktivitetet që ofrohen në këtë qendër janë: shërbime psikiatrike, shërbime psikologjike, shërbime psikosociale, psikoedukimi i familjes, teknika të ngritjes së vetëdijes, vizita shtëpiake, qëndrimi ditor, terapi individuale dhe grupore, aktivitete rehabilituese dhe aktivitete rekreative.

adresa

Rr. “Henry Dynant”, 10000 Prishtinë, Kosovë

Email

qshm_pr@yahoo.com

telefoni

038 542 195    038 542 199

Save the Children Kosova/o

Save the Children në Kosovë dhe mbarë botën punon në përmirësimin e jetës së fëmijëve, duke ofruar shërbime cilësore që përmirësojnë qasjen e tyre në edukim, kujdes shëndetësor, dhe shërbime sociale.

adresa

Rr. “Filip Shiroka” Nr.27, 10000 Prishtinë, Kosovë

Email

scik@savethechildren.org

telefoni

+383 (0) 38 551 691

Qendra për Punë Sociale

Qendra për Punë Sociale (QPS) – është institucion publik profesional i nivelit komunal, kompetente për mbrojtjen e qytetarëve në nevojë sociale. Secila QPS vepron dhe ofron shërbime në kuadër të Komunës përkatëse.

adresa

Rr. “Hoxhë Kadri Prishtina”, 10000 Prishtinë, Kosovë

Email

clubhousedeshira@hotmail.com

telefoni

+383 (0) 44 173 974

Universiteti i Prishtinës

Klubi Dëshira ka marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës në angazhimin e studentëve të Fakultetit të Psikologjisë dhe Fakultetit të Edukimit në punë praktike në organizatën tonë.

adresa

Rr. “George Bush” Nr.31, 10000 Prishtinë, Kosovë

Email

rektorati@uni-pr.edu

telefoni

+383 (0) 38 244 183

Kolegji AAB

Në vitin 2019, Klubi Dëshira dhe Kolegji AAB nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi që ju mundëson studentëve të Fakultetit të Psikologjisë të këtij Kolegji të kryejnë praktikën profesionale në organizatën tonë.

adresa

Rr. “Elez Berisha” Nr.56, 10000 Prishtinë, Kosovë

Email

info@aab-edu.net

telefoni

+383 (0) 38 600 005

Kolegji Dardania

Marrëveshje bashkëpunimi për angazhimin e studentëve të Fakultetit të Psikologjisë, Klubi Dëshira ka nënshkruar edhe me Kolegjin Dardania në Prishtinë.

adresa

Rr. “Ibrahim Lutfiu” Nr.93, 10000 Prishtinë, Kosovë

Email

info@kolegjidardania.com

telefoni

+383 (0) 44 636 359